Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä: 19.2.2014 Versionumero: 2 Tarkistus: 19.2.2014

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Tuotetunniste
Kauppanimi
Foamit vaahtolasimurske
Artikkelinumero
Aineen/valmisteen käyttötarkoitus
Kevennysmateriaali, lämmöneriste, routasuojaus, ala- ja välipohjatäytöt, kattorakentaminen, piharakentaminen, maanparannusaine, hiekoitusmurske
Valmistaja/toimittaja
Uusioaines Oy
PL 120
FIN-30101 Forssa
Puh. +358-(0)3-42 43 100
sähköposti: uusioaines@uusioaines.com

VAARAN YKSILÖINTI

Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote ei ole EU:n lainsäädännön mukaan vaaralliseksi luokiteltava tuote.
Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti
Ei tarpeellinen
Merkinnät
Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Ei tarpeellinen
Varoitusmerkit Ei tarpeellinen
Huomiosana Ei tarpeellinen
Vaaralausekkeet Ei tarpeellinen
Lisätietoja Ei tarpeellinen
Muut vaarat
Kuivaa mursketta käsiteltäessä ilmaan voi nousta pölyä, jonka hengittämistä tulee
välttää. Pölyn määrä ja raekoko vaihtelevat tuotelajikkeittain.
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tuote on REACH-asetuksen mukaan esine, eikä siihen sovelleta PBT- ja vPvB-kriteerejä.
PBT: Ei voida käyttää.
vPvB: Ei voida käyttää

KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA

Vaaraa-aiheuttavat aineosat
CAS-numero tai muu koodi –
Aineosien nimet
Vaahdotettu lasi

ENSIAPUTOIMENPITEET

Erityiset ohjeet
Hengitys Raitis ilma, lepo.
Iho Pesu tai huuhtelu vedellä
Roiskeet silmiin
Huuhtele runsaalla juoksevalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Jos ärsytystä esiintyy huuhtelun jälkeen ota yhteys lääkäriin.
Nieleminen
Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille

PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Sopivat sammutusaineet Tuote ei ole palavaa. Ympäristöolosuhteet huomioidaan sammutusaineita valittaessa.
Erityiset suojaimet tulipaloa varten Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.

TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Ei erikoisohjeita
Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää viemäriin.
Puhdistusohjeet Otettava talteen mekaanisesti.
Muita ohjeita

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely
Turvallisen käsittelyn ohjeet
Vältettävä pölyämistä. Pölyävissä työvaiheissa käytettävä hiukkassuodattimella varustettua hengityssuojainta  

Palo- ja räjähdyssuojaohjeet                                                       Erikoistoimenpiteitä ei vaadita.

Varastointi
Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset                                         
Ei erikoisvaatimuksia.

Yhteisvarastointiohjeet                                                                                              Ei tarvita.

ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET

Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
Työpaikan ilman haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvo
Epäorgaaninen pöly, HTP(8h) = 10 mg/m3
Altistumisen ehkäiseminen
Henkilökohtainen suojavarustus
Hengityssuoja
Pölyävissä työvaiheissa käytettävä hiukkassuodattimella varustettua hengityssuojainta (P2).
Käsiensuojaus Suositellaan työkäsineiden käyttöä.
Silmiensuojaus Pölyävissä työvaiheissa suositellaan suojalaseja.
Ihonsuojaus Työvaatetus

FYSIKAALISET JA KEMIKAALISET OMINAISUUDET

Yleiset tiedot
Olomuoto
Kiinteä
Väri Harmaa
Haju Hajuton
Olosuhteen muutos
Sulamispiste/sulamisalue
Ei määritelty.
Kiehumispiste/kiehumisalue Ei määritelty.
Leimahduspiste: Ei määritelty.
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Tuote ei ole syttyvää.
Räjähdysominaisuudet Tuote ei ole räjähdysvaarallinen.
Höyrynpaine Ei käytettävissä.
Kuiva irtotiheys 125- 250 kg/m³, lajikkeesta riippuen
Liukenevuus/sekoittuvuus Veteen Liukenematon.
Viskositeetti
Dynaaminen
Ei käytettävissä
Kinemaattinen Ei käytettävissä
Liuotinainepitoisuus
Orgaaniset liuottimet
EU-VOC
0,00%
Kiintoainepitoisuus 100,0 %

STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet Ei hajoamista ohjeenmukaisessa käytössä.
Vältettävät aineet
Vaaralliset reaktiot
Tiedossa ei ole vaarallisia reaktioita.
Vaaralliset hajoamistuotteet Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Välitön myrkyllisyys
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Ihoon
Ärsyttää mekaanisesti ihoa
Silmiin Ärsyttää silmiä.
Herkistyminen Tiedossa ei ole herkistävää vaikutusta.
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Ärsyttää ylempiä hengityselimiä.

TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Ei ole haitallista vesieliöille
Pysyvyys ja hajoavuus
Vaahtolasi ei ole biologisesti hajoavaa. Vaahtolasi on epäorgaaninen aine.
Biokertyvyys
Ei rikastu organismeissa

JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT TIEDOT

Jätteiden käsittelymenetelmät
Suositus
Pienet erät voidaan hävittää normaalin sekajätteen mukana. Isommat erät voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen
Euroopan jäteluettelo
Mahdollinen jätekoodi. Todellinen jätekoodi määräytyy jätteen syntyprosessin perusteella.
10 12 08 keramiikka-, tiili-, laatta- ja rakennustuotejäte (poltettu)
Pakkaukset
Suositus
Puhdistetut pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.
Suositeltava puhdistusaine Ravistele säkit tyhjäksi huolellisesti.

KULJETUSTIEDOT

YK-numero
ADR, ADN, IMDG, IATA
Ei tarpeellinen
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
ADR, ADN, IMDG, IATA
Ei tarpeellinen
Kuljetuksen vaaraluokka
ADR, ADN, IMDG, IATA luokka
Ei tarpeellinen
Pakkausryhmä
ADR, IMDG, IATA
Ei tarpeellinen
Ympäristövaarat: Ei voida käyttää.
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Ei voida käyttää.
Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei voida käyttää.
Lisätietoja:
Ei vaarallinen aine yllä olevan määritelmän mukaan.

LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. Koska tuote ei ole REACH-asetuksen alainen aine vaan esine, kemikaaliturvallisuusarviointia ei vaadita.

MUUT TIEDOT

Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme. Tiedote ei ole
takuu tuotteen ominaisuuksista eikä luo oikeudellisesti sitovaa sopimussuhdetta.

Käyttöturvallisuustiedotteen julkaisija
Uusioaines Oy
PL 120
FIN-30100 Forssa
Yhteystiedot
Puh. +358-(0)3-4243 100
Lyhenteet ja lyhytnimet
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Käytetyt tietolähteet Ajantasainen kemikaalilainsäädäntö. Työhygieeniset mittaukset.
Lisäykset, poistot ja muutokset
Päivitetty asetuksen 453/2010/EU mukaiseksi.

Ota yhteyttä