Käyttöturvallisuustiedote

Lataa käyttöturvallisuustiedote tästä [pdf]

Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Kauppanimi / aineen nimi
Foamit vaahtolasimurske

Käyttötarkoitus sanallisesti
Kevennysmateriaali, lämmöneriste, routasuojaus, ala- ja välipohjatäytöt, kattorakentaminen, piharakentaminen, maanparannusaine, hiekoitusmurske

Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija)
Uusioaines Oy
Edvartintie 3
31600 Jokioinen

Postiosoite
PL 120
30101 Forssa

+358 3 4243 100
uusioaines@uusioaines.com
www.foamit.fi

Y-tunnus: 0987205-9

Hätäpuhelinnumero
Myrkytystietokeskus (avoinna 24 h) 09 471 977 tai 112.

Kohta 2: Vaaran yksilöinti

Aineen tai seoksen luokitus

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi eikä se ole merkintävelvoitteen alainen asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaisesti.

Kohta 3: Koostumus ja tiedot ainesosista

Aineet

Pääaineosan / aineosan nimiCAS-, EY- tai indeksinumeroPitoisuus
Vaahdotettu lasi:7016 90 70 00100%
Piioksidi (SiO₂) <75%
Natriumoksidi (Na₂O) <15%
Kalsiumoksidi (CaO) <11%
Magnesiumoksidi (MgO) <5%
Alumiinioksidi (Al₂O₃) <3%

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

HengitysSiirretään raikkaaseen ilmaan. Huuhdellaan nielu ja puhdistetaan nenäontelot niistämällä.
IhoMekaaninen hankaus voi aiheuttaa ärsytystä. Pesu tai huuhtelu vedellä.
SilmätRoiskeet silmiin voi aiheuttaa silmävamman. Älä hiero silmiä. Huuhtele runsaalla juoksevalla vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit mikäli mahdollista. Jos ärsytystä esiintyy huuhtelun jälkeen, ota yhteys lääkäriin.
Nieleminen

Kohta 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Sammutusaineet
Tuote ei ole palavaa. Ei rajoituksia sammutusaineiden suhteen, voidaan käyttää tavanomaisia tulipalon sammutuksessa käytettäviä aineita.

Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteissa
Ei erikoisohjeita. Pölyää kuivana, jolloin käytettävä kohdassa 8 mainittuja henkilösuojaimia.

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei ole myrkyllistä.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Kerätään talteen mekaanisesti.

Kohta 7: Käsittely ja varastointi

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Vältettävä pölyämistä. Pölyävissä työvaiheissa on käytettävä hiukkassuodattimella varustettua hengityssuojainta (P2). Suositellaan käytettäväksi suojalaseja. Suositellaan käytettäväksi suojakäsineitä mekaanisen hankauksen aiheuttaman ärsytyksen ehkäisemiseksi.

Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Ei erityisohjeita, ei yhteensopimattomia materiaaleja

Erityinen loppukäyttö
Ei erityisohjeita

Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot
Epäorgaaninen pöly 8h HTP 10 mg/m3 (STM 2016)

Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet
Henkilökohtaiset suojaimet ja suojavaatteet

Silmien tai kasvojen suojaus
Pölyn ja roiskeiden silmiin joutumisen estämiseksi suositellaan suojalasien käyttöä kaikissa työvaiheissa.

Ihonsuojaus
Mekaaninen hankaus voi aiheuttaa ärsytystä. Käytä asianmukaisia työvaatteita.

Käsien suojaus
Mekaaninen hankaus voi aiheuttaa ärsytystä. Käytä suojakäsineitä

Hengityksensuojaus
Pölyävissä työvaiheissa käytettävä hiukkassuodattimella varustettua hengityssuojainta (P2).

Kohta 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Kiinteä

Sulamis- tai jäätymispiste
Pehmenemispiste noin 700 °C

Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
Ei palavaa

Suhteellinen tiheys
Kuiva irtotiheys noin 125 – 250 kg/m3

Muut tiedot

Raekoko tyypillisesti 0 – 60 mm

Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Kemiallinen stabiilisuus
Kemiallisesti stabiili

Kohta 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Ihosyövyttävyys/ärsytys
Mekaaninen hankaus voi aiheuttaa arsytystä

Vakava silmävaurio/ärsytys
Roiskeet silmissä voivat aiheuttaa silmävamman.

Kohta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Kohta 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Jätteiden käsittelymenetelmät
Pienet likaantuneet erät voidaan hävittää normaalin sekajätteen mukana. Isommat erät voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Käytöstä poistettava vaahtolasimurske luokitellaan rakennusjätteeksi eli se toimitetaan kaatopaikalle. Ennen kaatopaikalle toimittamista materiaali on etukäteen hyväksytettävä kaatopaikalle sijoitettavaksi. Maa-ainekseen sekoittunutta vaahtolasimursketta ei voi viedä maankaatopaikalle.

Kohta 14: Kuljetustiedot

Kohta 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Kohta 16: Muut tiedot

Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista
Ei vaara-, eikä turvalausekkaita

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous