Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot 1.3.2024 alkaen. Lataa ehdot PDF-tiedostona.

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Uusioaines Oy:n (jäljempänä ”myyjä”) asiakkaidensa (”ostaja”) kanssa tekemiin Foamit-vaahtolasimursketta koskeviin kauppasopimuksiin ja toimituksiin, elleivät myyjä ja ostaja ole kirjallisesti tai sähköpostitse nimenomaisesti toisin sopineet.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous ja tilaus

Myyjän tarjous on voimassa 14 päivää, ellei tarjouksessa ole toisin ilmoitettu. Tarjoukseen liittyvät tuotteen tekniset spesifikaatiot ovat myyjän omaisuutta, ja myyjä säilyttää kaikki niihin liittyvät omistus- ja käyttöoikeudet. Ostaja ei saa ilman myyjän nimenomaista suostumusta käyttää, kopioida tai luovuttaa edelleen teknisiä spesifikaatioita. Tilaus on voimassa tilausvahvistuksessa määritellyin toimitushinnoin ja -ehdoin kuusi (6) kuukautta, ellei toisin sovita.

2.2 Sopimuksen syntyminen

Osapuolia sitova kauppasopimus syntyy, kun ostaja hyväksyy myyjän tekemän tarjouksen ja myyjä toimittaa ostajalle kirjallisen tilausvahvistuksen. Sopimuksen katsotaan tällöin syntyneen myyjän tilausvahvistuksen mukaisin ehdoin. Ostaja on velvollinen tarkastamaan tilausvahvistuksen ja ilmoittamaan myyjälle siinä mahdollisesti havaitsemistaan virheistä tai puutteista seitsemän (7) päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanotosta, mutta joka tapauksessa ennen tilauksen toimittamista ostajalle.

Sopimuksen katsotaan syntyneen myös, kun myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen, toimitusajan ja -tavan sekä tuotteen määrän ja tekniset spesifikaatiot tai toimittanut tavaran ostajalle.

2.3. Toimitusmäärien kuukausiennusteet

Mikäli osapuolet sopivat, että tavaraa toimitetaan erissä, myyjä saattaa edellyttää ostajalta kirjallista ennustetta toimitusmäärien jakautumisesta toimitusjakson aikana. Ostajan velvollisuus toimittaa myyjälle ennusteita on määritelty tarkemmin myyjän ostajalle toimittamassa tarjouksessa.

Myyjä ei vastaa miltään osin mahdollisista toimitusviivästyksistä, mikäli ostaja ei ole toimittanut tässä kohdassa tarkoitettua ennustetta.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika ja toimitusehdot

Toimituksissa noudatetaan sopimuksesta riippuen Incoterms 2020 -ehtoja EXW, FCA tai DAP. Sovellettava toimitusehto merkitään myyjän toimittamaan tilausvahvistukseen. Toimitusaika on pääsääntöisesti 1–3 arkipäivää myyjän ostajalle toimittamasta tilausvahvistuksesta. Suurempien toimitusten osalta toimitusaika määritellään myyjän ostajalle toimittamassa tarjouksessa. Myyjä ilmoittaa tarkan toimitusajan ennen toimitusta. Pienin toimituserä on 20 m3. Yksittäisen toimituserän maksimikuorma määräytyy kulloinkin myyjän käytettävissä olevan kuljetuskaluston mukaisesti, ollen enintään 150 m3 (DAP).

3.2 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle toimitusehdon mukaisesti.

3.3 Viivästys

Mikäli toimitus viivästyy myyjän puolella olevasta syystä, myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle viivästyksestä ja uudesta toimitusajankohdasta. Mikäli viivästys aiheutuu myyjän tuottamuksesta, on ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen, joka on määrältään 0,5 % per täysi viikko myöhästyneen toimituserän arvosta, mutta kuitenkin enintään 5 % kyseisen toimituserän arvosta. Ostajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei myyjä ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Oikeutta vahingonkorvaukseen viivästyksen johdosta ei myöskään ole, mikäli ostaja on laiminlyönyt kohdan 2.3 mukaisen velvoitteensa toimitusmääriä koskevien ennusteiden suhteen, myyjä ei ole vahvistanut ennusteiden toteutettavuutta tai mikäli ennusteet ylittyvät.

Myyjä ei ole vastuussa viivästyksestä, mikäli se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa sota, kapina, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus tai toimitusta olennaisesti haittaavat poikkeukselliset sääolosuhteet, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy.

Yllä mainittu koskee myös tilannetta, jossa tavaran valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden tai laitteiden saaminen vaikeutuu tai viivästyy jonkin edellä mainitun myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan esteen vuoksi, eikä myyjä voi ilman kohtuutonta ajanhukkaa ja kustannuksia suorittaa näitä hankintoja muualta.

3.4 Tavaran virheet

Myyjä vastaa siitä, että tavara vastaa niitä teknisiä spesifikaatioita, jotka myyjä on tilauksen yhteydessä ostajalle toimittanut. Foamit-vaahtolasituotteen yleinen tuoteseloste ja käyttöturvallisuustiedote ovat nähtävissä osoitteessa www.foamit.fi/tuotteet/.

Mikäli toimitus poikkeaa sovituista teknisistä tiedoista, myyjällä on ensisijaisesti oikeus korvata toimitus virheettömällä tuotteella. Virheellinen tuote jää myyjän omistukseen. Myyjällä on oikeus ottaa näytteitä virheelliseksi väitetystä erästä testausta varten ennen uuden erän toimittamista tai muuta reklamaatiokäsittelyä. Myyjä ei vastaa ostajalle aiheutuneista epäsuorista ja/tai välillisistä vahingoista ellei myyjän osoiteta aiheuttaneen niitä tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. Myyjän vahingonkorvausvastuu rajoittuu aina kunkin toimituserän hintaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että viivästyksestä johtuvien vahinkojen osalta noudatetaan sitä, mitä on todettu kohdassa 3.3.

3.5 Takuu

Myyjän takuu on aina rajattu virheellisen tavaran korvaamiseen virheettömällä tuotteella.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinnan maksu

Myyjän antamassa tarjouksessa mainittu tuotteen hinta on sidottu maarakennuskustannusindeksiin (2015=100, kokonaisindeksi) ja irtomurskekuljetuksen hinta kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiin (KALKI 2020=100, täysperävaunuyhdistelmät). Myyjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkistaa tarjoushinta ja määrittää lopullinen hinta kunkin vahvistetun tilauksen tai sen osan toimituspäivänä indeksin muutosta vastaavasti, jolloin lopullinen hinta määräytyy vertaamalla tarjouksen antamispäivän kokonaisindeksin pistelukua tilauksen toimituspäivän pistelukuun. [Myyjä ilmoittaa lopullisen indeksitarkastetun hinnan ostajalle toimituksen yhteydessä.]

Ostaja on velvollinen suorittamaan tilausvahvistuksessa tai muuten kirjallisesti sovitun kauppahinnan 14 päivän kuluessa toimituksesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Ostaja on lisäksi kaikin muilla tavoin velvollinen myötävaikuttamaan myyjän toimitukseen ja suoritukseen. Ostaja on edelleen velvollinen vastaanottamaan toimitettavat tavarat myyjän ilmoittamana toimitusajankohtana. Ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle kaikki sellaiset vahingot ja kulut, jotka johtuvat ostajan velvollisuuksien laiminlyönnistä. Materiaalin hinta ilmoitetaan euroina/irto-m3, euroina/1 m3 suursäkki tai euroina/50 l pikkusäkki. Lisäksi veloitetaan sovellettavasta toimitusehdosta riippuen rahti- ja/tai purkukulut. Laskun loppusummaan lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.

Myyjä voi vaatia vakuuden tai kauppahinnan osan suorittamista ennen toimituksen aloittamista. Mikäli ostaja laiminlyö kauppahintaosan suorittamisen, myyjällä on oikeus keskeyttää alkanutkin toimitus, kunnes erääntynyt kauppahinnan osa on maksettu ja vakuus loppukauppahinnan maksamisesta on asetettu. Mikäli maksuviivästys on kestänyt yli 30 päivää, myyjällä on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin.

Suorituksen viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan 15 % viivästyskorkoa. Myyjä pidättää omistusoikeuden tavaraan siihen asti, kunnes lasku on kokonaisuudessaan maksettu. Tänä aikana tavaraa ei saa asentaa tai muutoin käyttää ja tavara tulee säilyttää erillään siten, että se ei sekoitu ostajan muihin tavaroihin tai omaisuuteen.

Ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle täysimääräisenä tilatun kuormatoimituksen perumisesta tai viivästymisestä aiheutuvat kulut.

4.2 Toimituksen vastaanotto ja tarkistaminen

DAP-ehdoin tapahtuvassa toimituksessa ostaja vastaa siitä, että sen ennakkoon antama toimitusosoite ja ajo-ohje ovat oikeat. Kuljetus tapahtuu myyjän järjestämillä yhdistelmäajoneuvoilla ellei muuta ole sovittu. Työmaalla olevien ja työmaalle johtavien teiden ajokelpoisuus, kantavuus ja esteettömyys ovat ostajan vastuulla. Myyjä on oikeutettu veloittamaan ostajalta kaikki ne lisäkulut, jotka aiheutuvat poikkeamista työmaan tie- ja purkuolosuhteissa. Ostajan tulee viivytyksettä osoittaa kuorman purkupaikka. Mikäli kuorman purkua ei pystytä tekemään kokonaisuudessaan 1 tunnin kuluessa ajoneuvon saapumisesta työmaalle ostajasta johtuvasta syystä, on myyjällä oikeus veloittaa odotusveloituksena 42 euroa (alv 0 %) jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Ostajan tulee olla edustettuna vastaanottopaikalla (DAP).

EXW-ehdoin tapahtuvasta noutoajankohdasta on sovittava tilausta tehtäessä. EXW-ehdoin tapahtuvassa toimituksessa ostaja vastaa Foamit-vaahtolasimurskeen asianmukaisesta kuljetuksesta, kuljetuksen aikaisesta sääsuojauksesta, tuotteen putoamisen estämisestä ja varastoinnista sekä noudattaa kaikkia myyjän antamia ohjeita. Ostaja kuljettaa tuotteet ainoastaan asianmukaisissa kuljetusajoneuvoissa, joissa on riittävät suojavarusteet, kuten suljettava katto tai kuomu. Ostaja varastoi vaahtolasin asianmukaisissa ja tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa välttääkseen niiden kastumisen, huonontumisen tai turmeltumisen. Edellä todetun yleistä luonnetta rajoittamatta ostaja vastaa siitä, ettei vaahtolasimurske missään vaiheessa altistu tai sekoitu muiden orgaanisten tai epäorgaanisten ainesten kanssa tavalla, joka aiheuttaa vaahtolasimurskeen kontaminaation riskin.

Ostajan on tarkistettava vastaanottamansa toimituserä ilman aiheetonta viivettä. Mahdollisten heti havaittavissa olevien virheiden osalta reklamaatio tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 3 päivän kuluessa toimituksesta sen uhalla, että ostaja menettää oikeutensa vedota tavaran virheeseen. Mikäli toimituksessa oleva virhe on havaittavissa vasta asentamisvaiheessa, tulee reklamaatio tehdä viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa asentamisesta tai siitä kun virhe on ollut havaittavissa. Ostaja menettää oikeutensa reklamaatioon, jos tavaraa käytetään ennen kuin myyjälle on varattu kohtuullinen mahdollisuus tutkia virheelliseksi väitetty toimitus.

Ostaja on vastuussa sisäkäyttöön tarkoitetun tavaran oikeanlaisesta säilyttämisestä niin, että toimitettu tavara on kosteudelta suojassa. Jälleenmyyjänä toimiva ostaja on lisäksi velvollinen ohjeistamaan loppuasiakasta sisäkäyttöön tarkoitetun tavaran oikeanlaisesta säilyttämisestä. Myyjä ei ole vastuussa toimitetun tavaran virheellisestä säilyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Myyjä ei vastaanota tuotepalautuksia. Erikoistapauksissa voidaan myyjän edustajan kanssa asiasta sopia etukäteen erikseen. Ostaja on vastuussa myös sisä- tai ulkokäyttöön tarkoitetun tavaran kuljettamisesta, varastoinnista ja pakkaamisesta siten, että tavaraan ei pääse sekoittumaan ulkopuolista ainetta tai materiaalia.

4.3 Vaahtolasimurskeen käyttötarkoitus ja suunnittelu

Myyjä ei vastaa rakennushankkeiden suunnittelusta, soveltuvuudesta kohteeseen, asennuksesta eikä mahdollisten viranomaislupien hankkimisesta. Myyjä ei koskaan vastaa tuotteen käytöstä kokeellisiin tarkoituksiin. Myyjän vastuu kattaa ainoastaan tavaroiden toimittamisen ostajalle. Ostaja on velvollinen noudattamaan myyjän antamia ohjeistuksia asentaessaan ja käyttäessään tuotteita.

5. Muutokset

Myyjällä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ja hinnoittelua tarpeen vaatiessa. Myyjä ilmoittaa muutoksista ostajalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa.

6. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset tilauksia ja toimituksia koskevat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli Suomi. Myyjällä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus saattaa ostajan ja myyjän välinen riita-asia tai ostajalta olevaa saatavaa koskeva perintäasia ratkaistavaksi myös ostajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Myynti- ja toimitusehdot 1.6.2023 alkaen. Lataa ehdot PDF-tiedostona.

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Uusioaines Oy:n (jäljempänä ”myyjä”) asiakkaidensa (”ostaja”) kanssa tekemiin Foamit- vaahtolasimursketta koskeviin kauppasopimuksiin ja toimituksiin, elleivät myyjä ja ostaja ole kirjallisesti tai sähköpostitse nimenomaisesti toisin sopineet.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous ja tilaus

Myyjän tarjous on voimassa 14 päivää, ellei tarjouksessa ole toisin ilmoitettu. Tarjoukseen liittyvät tuotteen tekniset spesifikaatiot ovat myyjän omaisuutta, ja myyjä säilyttää kaikki niihin liittyvät omistus- ja käyttöoikeudet. Ostaja ei saa ilman myyjän nimenomaista suostumusta käyttää, kopioida tai luovuttaa edelleen teknisiä spesifikaatioita. Tilaus on voimassa tilausvahvistuksessa määritellyin toimitushinnoin ja -ehdoin kuusi (6) kuukautta, ellei toisin sovita.

2.2 Sopimuksen syntyminen

Osapuolia sitova kauppasopimus syntyy, kun ostaja hyväksyy myyjän tekemän tarjouksen ja myyjä toimittaa ostajalle kirjallisen tilausvahvistuksen. Sopimuksen katsotaan tällöin syntyneen myyjän tilausvahvistuksen mukaisin ehdoin. Ostaja on velvollinen tarkastamaan tilausvahvistuksen ja ilmoittamaan myyjälle siinä mahdollisesti havaitsemistaan virheistä tai puutteista seitsemän (7) päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanotosta, mutta joka tapauksessa ennen tilauksen toimittamista ostajalle.

Sopimuksen katsotaan syntyneen myös, kun myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen, toimitusajan ja -tavan sekä tuotteen määrän ja tekniset spesifikaatiot tai toimittanut tavaran ostajalle.

2.3. Toimitusmäärien kuukausiennusteet

Mikäli osapuolet sopivat, että tavaraa toimitetaan erissä, myyjä saattaa edellyttää ostajalta kirjallista ennustetta toimitusmäärien jakautumisesta toimitusjakson aikana. Ostajan velvollisuus toimittaa myyjälle ennusteita on määritelty tarkemmin myyjän ostajalle toimittamassa tarjouksessa.

Myyjä ei vastaa miltään osin mahdollisista toimitusviivästyksistä, mikäli ostaja ei ole toimittanut tässä kohdassa tarkoitettua ennustetta.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika ja toimitusehdot

Toimituksissa noudatetaan sopimuksesta riippuen Incoterms 2020 – ehtoja EXW, FCA tai DAP. Sovellettava toimitusehto merkitään myyjän toimittamaan tilausvahvistukseen. Toimitusaika on pääsääntöisesti 1-3 arkipäivää myyjän ostajalle toimittamasta tilausvahvistuksesta. Suurempien toimitusten osalta toimitusaika määritellään myyjän ostajalle toimittamassa tarjouksessa. Myyjä ilmoittaa tarkan toimitusajan ennen toimitusta. Pienin toimituserä on 20 m3. Yksittäisen toimituserän maksimikuorma määräytyy kulloinkin myyjän käytettävissä olevan kuljetuskaluston mukaisesti, ollen enintään 150 m3 (DAP).

3.2 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle toimitusehdon mukaisesti.

3.3 Viivästys

Mikäli toimitus viivästyy myyjän puolella olevasta syystä, myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle viivästyksestä ja uudesta toimitusajankohdasta. Mikäli viivästys aiheutuu myyjän tuottamuksesta, on ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen, joka on määrältään 0,5% per täysi viikko myöhästyneen toimituserän arvosta, mutta kuitenkin enintään 5% kyseisen toimituserän arvosta. Ostajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei myyjä ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Oikeutta vahingonkorvaukseen viivästyksen johdosta ei myöskään ole, mikäli ostaja on laiminlyönyt kohdan 2.3 mukaisen velvoitteensa toimitusmääriä koskevien ennusteiden suhteen, myyjä ei ole ennusteiden toteutettavuutta vahvistanut tai mikäli ennusteet ylittyvät.

Myyjä ei ole vastuussa viivästyksestä, mikäli se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa sota, kapina, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus tai toimitusta olennaisesti haittaavat poikkeukselliset sääolosuhteet, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy.

Yllä mainittu koskee myös tilannetta, jossa tavaran valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden tai laitteiden saaminen vaikeutuu tai viivästyy jostakin edellä mainitusta, myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, eikä myyjä voi ilman kohtuutonta ajanhukkaa ja kustannuksia suorittaa näitä hankintoja muualta.

3.4 Tavaran virheet

Myyjä vastaa siitä, että tavara vastaa niitä teknisiä spesifikaatioita, jotka myyjä on tilauksen yhteydessä ostajalle toimittanut. Foamit vaahtolasi -tuotteen yleinen tuoteseloste ja käyttöturvallisuustiedote ovat nähtävissä osoitteessa www.foamit.fi/tuotteet/.

Mikäli toimitus poikkeaa sovituista teknisistä tiedoista, myyjällä on ensisijaisesti oikeus korvata toimitus virheettömällä tuotteella. Virheellinen tuote jää myyjän omistukseen. Myyjällä on oikeus ottaa näytteitä virheelliseksi väitetystä erästä testausta varten ennen uuden erän toimittamista tai muuta reklamaatiokäsittelyä. Myyjä ei vastaa ostajalle aiheutuneista epäsuorista ja/tai välillisistä vahingoista, ellei myyjän osoiteta aiheuttaneen niitä tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. Myyjän vahingonkorvausvastuu rajoittuu aina kunkin toimituserän hintaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että viivästyksestä johtuvien vahinkojen osalta noudatetaan sitä, mitä on todettu kohdassa 3.3.

3.5 Takuu

Myyjän takuu on aina rajattu virheellisen tavaran korvaamiseen virheettömällä tuotteella.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinnan maksu

Myyjän antamassa tarjouksessa mainittu tuotteen hinta on sidottu maarakennuskustannusindeksiin (2015=100, kokonaisindeksi) ja irtomurske kuljetuksen hinta kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiin (KALKI 2020=100, täysperävaunuyhdistelmät). Myyjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkistaa tarjoushinta ja määrittää lopullinen hinta kunkin vahvistetun tilauksen tai sen osan toimituspäivänä indeksin muutosta vastaavasti, jolloin lopullinen hinta määräytyy vertaamalla tarjouksen antamispäivän kokonaisindeksin pistelukua tilauksen toimituspäivän pistelukuun. [Myyjä ilmoittaa lopullisen indeksitarkastetun hinnan ostajalle toimituksen yhteydessä.]

Ostaja on velvollinen suorittamaan tilausvahvistuksessa tai muuten kirjallisesti sovitun kauppahinnan 14 päivän kuluessa toimituksesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Ostaja on lisäksi kaikin muin tavoin velvollinen myötävaikuttamaan myyjän toimitukseen ja suoritukseen. Ostaja on edelleen velvollinen vastaanottamaan toimitettavat tavarat myyjän ilmoittamana toimitusajankohtana. Ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle kaikki sellaiset vahingot ja kulut, jotka johtuvat ostajan velvollisuuksien laiminlyönnistä. Materiaalin hinta ilmoitetaan euroina/irto-m3, euroina/1m3 suursäkki tai euroina/50l pikkusäkki. Lisäksi veloitetaan sovellettavasta toimitusehdosta riippuen rahti- ja/tai purkukulut. Laskun loppusummaan lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.

Myyjä voi vaatia vakuuden tai kauppahinnan osan suorittamista ennen toimituksen aloittamista. Mikäli ostaja laiminlyö kauppahintaosan suorittamisen, myyjällä on oikeus keskeyttää alkanutkin toimitus, kunnes erääntynyt kauppahinnan osa on maksettu ja vakuus loppukauppahinnan maksamisesta on asetettu. Mikäli maksuviivästys on kestänyt yli 30 päivää, myyjällä on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin.

Suorituksen viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan 15% viivästyskorkoa. Myyjä pidättää omistusoikeuden tavaraan siihen asti, kunnes lasku on kokonaisuudessaan maksettu. Tänä aikana tavaraa ei saa asentaa tai muutoin käyttää ja tavara tulee säilyttää erillään siten, että se ei sekoitu ostajan muihin tavaroihin tai omaisuuteen.

Ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle täysimääräisenä tilatun kuormatoimituksen perumisesta tai viivästymisestä aiheutuvat kulut.

4.2 Toimituksen vastaanotto ja tarkistaminen

Ostaja vastaa siitä, että sen ennakkoon antama toimitusosoite ja ajo-ohje ovat oikeat. Kuljetus tapahtuu myyjän järjestämillä yhdistelmäajoneuvoilla ellei muuta ole sovittu. Työmaalla olevien ja työmaalle johtavien teiden ajokelpoisuus, kantavuus ja esteettömyys ovat ostajan vastuulla. Myyjä on oikeutettu veloittamaan ostajalta kaikki ne lisäkulut, jotka aiheutuvat poikkeamista työmaan tie- ja purkuolosuhteissa. Ostajan tulee viivytyksettä osoittaa kuorman purkupaikka. Mikäli kuorman purkua ei pystytä tekemään kokonaisuudessaan 1 tunnin kuluessa ajoneuvon saapumisesta työmaalle ostajasta johtuvasta syystä, on myyjällä oikeus veloittaa odotusveloituksena 42 euroa (alv 0%) jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Ostajan tulee olla edustettuna vastaanottopaikalla (DAP).

EXW-ehdoin tapahtuvasta noutoajankohdasta on sovittava tilausta tehtäessä. Kuljettajan on peitettävä kuorma kulloinkin soveltuvalla tavalla lastin putoamisen estämiseksi.

Ostajan on tarkistettava vastaanottamansa toimituserä ilman aiheetonta viivettä. Mahdollisten heti havaittavissa olevien virheiden osalta reklamaatio tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 3 päivän kuluessa toimituksesta uhalla, että ostaja menettää oikeutensa vedota tavaran virheeseen. Mikäli toimituksessa oleva virhe on havaittavissa vasta asentamisvaiheessa, tulee reklamaatio tehdä viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa asentamisesta tai siitä kun virhe on ollut havaittavissa. Ostaja menettää oikeutensa reklamaatioon, jos tavaraa käytetään ennen kuin myyjälle on varattu kohtuullinen mahdollisuus tutkia virheelliseksi väitetty toimitus.

Ostaja on vastuussa sisäkäyttöön tarkoitetun tavaran oikeanlaisesta säilyttämisestä niin, että toimitettu tavara on kosteudelta suojassa. Jälleenmyyjänä toimiva ostaja on lisäksi velvollinen ohjeistamaan loppuasiakasta sisäkäyttöön tarkoitetun tavaran oikeanlaisesta säilyttämisestä. Myyjä ei ole vastuussa toimitetun tavaran virheellisestä säilyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Myyjä ei vastaanota tuotepalautuksia. Erikoistapauksissa voidaan myyjän edustajan kanssa asiasta sopia etukäteen erikseen. Ostaja on vastuussa myös sisä- tai ulkokäyttöön tarkoitetun tavaran kuljettamisesta, varastoinnista ja pakkaamisesta siten, että tavaraan ei pääse sekoittumaan ulkopuolista ainetta tai materiaalia.

4.3 Vaahtolasimurskeen käyttötarkoitus ja suunnittelu

Myyjä ei vastaa rakennushankkeiden suunnittelusta eikä mahdollisten viranomaislupien hankkimisesta. Myyjä ei koskaan vastaa tuotteen käytöstä kokeellisiin tarkoituksiin. Myyjän vastuu kattaa ainoastaan tavaroiden toimittamisen ostajalle. Ostaja on velvollinen noudattamaan myyjän antamia ohjeistuksia asentaessaan ja käyttäessään tuotteita.

5. Muutokset

Myyjällä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ja hinnoittelua tarpeen vaatiessa. Myyjä ilmoittaa muutoksista ostajalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa.

6. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset tilauksia ja toimituksia koskevat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Myyjällä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus saattaa ostajan ja myyjän välinen riita- asia tai ostajalta olevaa saatavaa koskeva perintäasia ratkaistavaksi myös ostajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous