Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot 1.1.2020 alkaen. Lataa ehdot PDF-tiedostona.

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Uusioaines Oy:n (jäljempänä ”myyjä”) asiakkaidensa (”ostaja”) kanssa tekemiin Foamit- vaahtolasimursketta koskeviin kauppasopimuksiin ja toimituksiin, elleivät myyjä ja ostaja  ole toisin kirjallisesti tai sähköpostitse nimenomaisesti toisin sopineet.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa 30 päivää, ellei tarjouksessa ole muuta ilmoitettu. Tarjoukseen liittyvät tuotteen tekniset spesifikaatiot ovat myyjän omaisuutta.

2.2  Sopimuksen syntyminen

Osapuolia sitova kauppasopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut myyjälle hyväksyvänsä myyjän tarjouksen ja myyjä toimittaa ostajalle tilausvahvistuksen. Kauppasopimuksen katsotaan tällöin syntyneen myyjän tilausvahvistuksen mukaisin ehdoin. Ostaja on velvollinen tarkastamaan tilausvahvistuksen ja ilmoittamaan myyjälle siinä mahdollisesti havaitsemistaan virheistä tai puutteista seitsemän (7) päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanotosta.

Kauppa syntyy myös, jos myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen, toimitusajan ja -tavan sekä tuotteen määrän ja tekniset spesifikaatiot tai toimittanut tavaran.

2.3. Toimitusmäärien kuukausiennusteet

Mikäli ostajan tarkoituksena on sopia siitä, että Foamit- vaahtolasimursketta toimitetaan erissä useamman kuukauden aikana, tulee ostajan tällöin ilmoittaa kirjallisesti joko tilauksen yhteydessä tai erikseen muussa yhteydessä myyjälle sitomaton ennusteensa toimitusmäärien jakautumisesta eri kuukausille. Ostaja on lisäksi velvollinen päivittämän tätä ennustetta kuukausittain vähintään tulevan seuraavan kolmen kuukauden ajalta, mikäli tilannearvio myöhemmin muuttuu. Myyjä ei vastaa miltään osin mahdollisista toimitusviivästyksistä (i) jos ostaja ei ole toimittanut tässä kohdassa tarkoitettua ennustetta ja (ii) myyjä ei ole tämän jälkeen vahvistanut ostajalle kirjallisesti etukäteen sitä, että toimitukset on mahdollista toteuttaa ennusteen mukaisesti.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika ja toimitusehdot

Toimituksissa noudatetaan sopimuksesta riippuen Incoterms 2010 – ehtoja EXW, FCA tai DAP. Toimitusaika on arviolta noin 1-4 viikkoa (< 5000 m3) ja 5-10 viikkoa (> 5000 m3) toimituksen sopimisesta, ellei erikseen nimenomaisesti tosin sovita. Myyjä ilmoittaa tarkan toimitusajan ennen toimitusta. Pienin toimituserä on 20 m3. Yksittäisen toimituserän maksimikuorma määräytyy kulloinkin Uusioaines Oy:n käytettävissä olevan kuljetuskaluston mukaisesti, ollen tyypillisesti 114 m3 (DAP) ja enintään 150 m3 (DAP).

3.2  Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle toimitusehdon mukaisesti.

3.3 Viivästys

Mikäli toimitus viivästyy myyjän puolella olevasta syystä, myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle viivästyksestä ja uudesta toimitusajankohdasta. Mikäli viivästys aiheutuu myyjän tuottamuksesta, on ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen, joka on määrältään 0,5% per täysi viikko myöhästyneen toimituserän arvosta, mutta kuitenkin enintään 5%. Ostajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei myyjä ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Oikeutta vahingonkorvaukseen viivästyksen johdosta ei myöskään ole, mikäli ostaja on laiminlyönyt kohdan 2.3 mukaisen velvoitteensa toimitusmääriä koskevien ennusteiden suhteen, myyjä ei ole ennusteiden toteutettavuutta vahvistanut tai mikäli ennusteet ylittyvät.

3.4 Tavaran virheet

Myyjä vastaa siitä, että tavara vastaa niitä teknisiä spesifikaatioita, jotka myyjä on tilauksen yhteydessä ostajalle antanut. Foamit vaahtolasi -tuotteen yleinen tuoteseloste ja käyttöturvallisuustiedote ovat nähtävissä osoitteessa www.foamit.fi.

Mikäli toimitus poikkeaa sovituista teknisistä tiedoista, myyjällä on ensisijaisesti oikeus korvata toimitus virheettömällä tuotteella. Virheellinen tuote jää myyjän omistukseen. Myyjällä on oikeus ottaa näytteitä virheelliseksi väitetystä erästä testausta varten ennen uuden erän toimittamista tai muuta reklamaatiokäsittelyä. Myyjä ei vastaa ostajalle aiheutuneista välillisistä vahingoista, ellei myyjän osoiteta aiheuttaneen niitä tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. Myyjän vahingonkorvausvastuu rajoittuu aina kauppahintaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että viivästyksestä johtuvien vahinkojen osalta noudatetaan sitä, mitä on todettu kohdassa 3.3.

3.5 Takuu

Toimituksen kohteen takuun osalta noudatetaan erillisiä takuuehtoja.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinnan maksu

Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan 14 päivän kuluessa toimituksesta, ellei muusta ole sovittu. Ostaja on lisäksi kaikin muin tavoin velvollinen myötävaikuttamaan myyjän toimitukseen ja suoritukseen. Ostaja on edelleen velvollinen vastaanottamaan toimitettavat tavarat myyjän ilmoittamana toimitusajankohtana. Ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle kaikki sellaiset vahingot ja kulut, jotka johtuvat ostajan velvollisuuksien laiminlyönnistä.

Materiaalin hinta ilmoitetaan euroina / irto-m3 tai euroina/1 m3 suursäkki. Lisäksi veloitetaan rahti- ja/tai purkukulut. Laskun loppusummaan lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.

Myyjä voi vaatia vakuuden kauppahinnan maksamisesta ennen toimituksen aloittamista. Mikäli ostaja laiminlyö kauppahintaosan suorittamisen, myyjällä on oikeus keskeyttää alkanutkin toimitus, kunnes erääntynyt kauppahinnan osa on maksettu ja vakuus loppukauppahinnan maksamisesta on asetettu. Mikäli viivästys on kestänyt yli 30 päivää, myyjällä on oikeus purkaa sopimus.

Suorituksen viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan 15% viivästyskorkoa. Myyjä pidättää omistusoikeuden tavaraan siihen asti, kunnes lasku on maksettu. Tänä aikana tavaraa ei saa asentaa tai muutoin käyttää ja tämä tulee säilyttää erillään siten, että se ei sekoitu ostajan muihin tavaroihin tai omaisuuteen.

Ostaja on velvollinen korvaamaan tilatun kuormatoimituksen perumisesta tai viivästymisestä aiheutuvat kulut.

4.2 Toimituksen vastaanotto ja tarkistaminen

Ostaja vastaa siitä, että sen ennakkoon antama toimitusosoite ja ajo-ohje ovat oikeat. Kuljetus tapahtuu myyjän järjestämillä yhdistelmäajoneuvoilla ellei muuta ole sovittu. Työmaalla olevien ja työmaalle johtavien teiden ajokelpoisuus, kantavuus ja esteettömyys ovat ostajan vastuulla. Myyjä on oikeutettu veloittamaan ostajalta kaikki ne lisäkulut, jotka aiheutuvat poikkeamista työmaan tie- ja purkuolosuhteissa. Ostajan tulee viivytyksettä osoittaa kuorman purkupaikka. Mikäli kuorman purkua ei pystytä tekemään kokonaisuudessaan 1 tunnin kuluessa ajoneuvon saapumisesta työmaalle ostajasta johtuvasta syystä, on myyjällä oikeus veloittaa odotusveloituksena 37 euroa (alv 0%) jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Ostajan tulee olla edustettuna vastaanottopaikalla (DAP).

EXW -ehdoin tapahtuvasta noutoajankohdasta on sovittavatilausta tehtäessä. Kuljettajan on peitettävä kuorma kulloinkin soveltuvalla tavalla lastin putoamisen estämiseksi.

Ostajan on tarkistettava vastaanottamansa toimituserä ilman aiheetonta viivettä. Mahdollisten heti havaittavissa olevien virheiden osalta reklamaatio tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 3 päivän kuluessa toimituksesta uhalla, että ostaja menettää oikeutensa vedota tavaran virheeseen.  Mikäli toimituksessa oleva virhe on havaittavissa vasta asentamisvaiheessa, tulee reklamaatio tehdä viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa asentamisesta tai siitä kun virhe on ollut havaittavissa.  Ostaja menettää oikeutensa reklamaatioon, jos tavaraa käytetään ennen kuin myyjälle on varattu kohtuullinen mahdollisuus tutkia virheelliseksi väitetty toimitus.

4.3 Vaahtolasimurskeen käyttötarkoitus ja suunnittelu

Myyjä ei vastaa rakennushankkeiden suunnittelusta eikä mahdollisten viranomaislupien hankkimisesta. Myyjä ei koskaan vastaa tuotteen käytöstä kokeellisiin tarkoituksiin. Myyjän vastuu kattaa ainoastaan tavaroiden toimittamisen ostajalle. Ostaja on velvollinen noudattamaan myyjän antamia ohjeistuksia asentaessaan ja käyttäessään tuotteita.

4.4 Tuotteen säilyttäminen

Talojen sisätäyttöihin tarkoitettu Foamit -tuote on varastoitava kostealta suojassa. Jälleenmyyjien on huolehdittava, että tuote on asiakkaalle luovutettaessa riittävän kuivaa soveltuakseen käytettäväksi myyntihetkellä osoitetussa käyttötarkoituksessa. Foamit-tuotteen Uusioaines Oy:lta ostanut jälleenmyyjä tai muu asiakas on vastuussa Foamit-tuotteen varastoinnista ja kastuneen tuotteen hävittämisestä asianmukaisesti.

5. Muutokset

Myyjällä on oikeus muuttaa näitä ehtoja tarpeen vaatiessa. Myyjä ilmoittaa muutoksista ostajalle kirjallisesti.

6. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset tilauksia ja toimituksia koskevat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Myyjällä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus saattaa ostajan ja myyjän välinen riita-asia tai ostajalta olevaa saatavaa koskeva perintäasia ratkaistavaksi myös ostajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Ota yhteyttä