Skumglas lämpar sig för kommunaltekniska objekt

Tierakenteet

På grund av sin höga bärighet, lätthet och goda värmeisoleringsförmåga lämpa sig Foamit-skumglas utmärkt för byggobjekt med kommunalteknik.

Konstruktioner av skumglas formas lätt vid användningsobjektet, och vid hanteringen kan man använda samma utrustning som för grus.

I rörschakt kan Foamit användas som fyllnadsmaterial och tjälisolering. Materialets värmeisoleringsförmåga innebär att rör kan installeras närmare konstruktionens övre yta än normalt, vilket minskar schaktdjupet, volymerna av schaktmaterial och behovet av stöd för schakten.

På renoveringsobjekt är det förekommer sättningar i undergrunden kan man göra fyllningen ovanpå rören lättare med ett lager Foamitkross.

Skumglasets stora friktionsvinkel är en fördel vid reparation av konstruktioner. En konstruktion av Foamitkross rasar inte så lätt ner i schaktet och återifyllningen kan göras med samma material.

Kontakt