Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor från och med 1.3.2024. PDF-fil.
Villkoren uppdateras.

1. Tillämpningsområde

Dessa villkor tillämpas på alla köpeavtal och leveranser gällande Foamit-skumglaskross som Uusioaines Oy (hädanefter ”säljare”) utför med sina kunder (”köpare”), om inte säljaren och köparen skriftligen eller per e-post uttryckligen avtalat något annat.

2. Slutande av köpeavtal

2.1 Anbud och ordern

Säljarens anbud är 14 dagar i kraft, om inte annat meddelats i anbudet. Varans tekniska specifikationer som framgår ur anbudet är säljarens egendom och säljaren behåller all tillhörande ägande- och användningsrätt till dessa. Köparen får inte utan uttryckligt tillstånd från säljaren använda, kopiera eller överlåta vidare de tekniska specifikationerna. Ordern är giltig i (6) månader, försäljningspris samt leverans och försäljningsvillkor enligt orderbekräftelse, detta gäller så länge inget annat har avtalats.

2.2  Uppkomst av avtal

Ett för parterna bindande köpeavtal uppkommer då köparen godkänner säljarens anbud och säljaren förser köparen med en skriftlig orderbekräftelse. Avtalet anses då ha ingåtts enligt villkoren i säljarens orderbekräftelse. Köparen är skyldig att undersöka orderbekräftelsen och meddela säljaren om eventuella fel eller brister däri inom sju (7) dagar efter mottagandet av orderbekräftelsen, men i vilket fall som helst innan beställningen levereras till köparen.

Ett avtal anses även ha uppkommit när säljaren skriftligen har bekräftat beställningen, leveranstid och -sätt samt volym och tekniska specifikationer för varan, eller när säljaren har levererat varorna till köparen.

2.3. Månatliga prognoser för leveransvolymer 

Om parterna har kommit överens om att varorna levereras i omgångar, kan säljaren kräva en skriftlig prognos av köparen gällande distributionen av leveransvolymer under leveransperioden. Köparens skyldighet att förse säljaren med prognoser är närmare specificerad i säljarens anbud till köparen. 

I fall att köparen inte har lämnat den prognos som avses i denna punkt, ansvarar säljaren inte till någon del för eventuella dröjsmål i leveransen. 

3. Säljarens skyldigheter

3.1 Leveranstid och leveransvillkor

På leveranserna tillämpas, beroende på avtalet, Incoterms 2020- villkor EXW, FCA eller DAP. Det tillämpliga leveransvillkoret anges i den orderbekräftelse som tillhandahålls av säljaren. Leveranstiden är i huvudregel 1–3 vardagar från det att säljaren försett köparen med orderbekräftelsen. Leveranstiden för större leveranser definieras i säljarens anbud till köparen. Säljaren anger exakt leveranstid före leveransen. Den minsta delleveransen är 20 m3. Den maximala lasten för ett enskilt leveransparti bestäms enligt säljarens tillgängliga transportutrustning, upp till max 150 m3 (DAP). 

3.2 Riskens övergång 

Risken övergår till köparen i enlighet med de leveransvillkor som tillämpas på leveransen. 

3.3 Dröjsmål 

Om leveransen försenas på grund av en orsak på säljarens sida är säljaren skyldig att informera köparen om dröjsmålet och den nya leveranstiden. Om dröjsmålet orsakas av säljarens vållande, har köparen rätt till skadestånd på 0,5% per hel vecka av värdet på det försenade leveranspartiet, men ändå inte mer än 5% av värdet av det försenade leveranspartiet. Köparen har inte rätt till någon annan ersättning, om inte säljaren har förfarit uppsåtligt eller grovt  vårdslöst. Rätt till skadestånd till följd av dröjsmål finns inte heller, om köparen har försummat sin skyldighet avseende prognoser för leveransvolymer enligt punkt 2.3, säljaren inte har bekräftat prognosernas genomförbarhet eller om prognoserna överskrids. 

Säljaren ansvarar inte för dröjsmål som orsakas av force majeure. Som force majeure betraktas bland annat krig, uppror, export- eller importförbud, naturkatastrofer eller exceptionella väderförhållanden som avsevärt försvårar leverans, avbrott i allmän trafik eller energidistribution, brand eller stridsåtgärder eller annan orsak utanför säljarens kontroll. 

Ovanstående gäller även en situation där anskaffning av råvaror, tillbehör eller anordningar som behövs för tillverkningen av varorna försvåras eller försenas på grund av något av de ovan nämnda hindren utanför säljarens kontroll, och om inte säljaren utan oskälig tidsförlust och oskäliga kostnader kan uträtta dessa anskaffningar på annat håll. 

3.4 Fel i varan 

Säljaren ansvarar för att varan motsvarar de tekniska specifikationer som säljaren försett köparen med i samband med beställningen. Det allmänna produktinformationsbladet och säkerhetsdatabladet för Foamit-skumglasvaran finns på adressen https://foamit.fi/sv/foamit-skumglaskross/  Om leveransen avviker från överenskomna tekniska uppgifter, har säljaren primärt rätt att ersätta leveransen med en felfri vara. Den felaktiga varan förblir i säljarens ägo. Säljaren har rätt att före leverans av en ny delleverans eller annan reklamationsbehandling ta prover på den delleverans som påstås vara felaktig. Säljaren ansvarar inte för implicita och/eller indirekta skador som åsamkats köparen, såvida inte säljaren påvisas ha orsakat dem uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. Säljarens skadeståndsansvar är alltid begränsat till priset för delleveransen i fråga. För tydlighetens skull noteras det att på skada till följd av dröjsmål gäller vad som har angetts i punkt 3.3. 

3.5 Garanti 

Säljarens garanti är alltid begränsad till avlämnande av felfri vara för att ersätta en felaktig vara. 

4. Köparens skyldigheter

4.1 Betalning av köpepriset

De priser som anges i säljarens anbud är bundna till jordbyggnadskostnadsindexet (2015=100, totalindex). Säljaren har rätt, men ingen skyldighet, att granska anbudspriset och fastställa det slutliga priset på leveransdagen för varje bekräftad beställning eller del därav i enlighet med förändringen i indexet, varvid det slutliga priset fastställs genom att jämföra indextalet för totalindexet på dagen för inlämnande av anbudet med indextalet på orderleveransdatumet. [Säljaren informerar köparen om det slutliga index inspekterade priset vid leverans.] 

Köparen är skyldig att inom 14 dagar efter leverans betala det köpepris som överenskommits i orderbekräftelsen eller på annat sätt skriftligen, såvida inte annat överenskommits skriftligen. Vidare är köparen skyldig att på alla andra sätt medverka till säljarens leverans och prestation. Köparen är skyldig att ta emot de varor som ska levereras vid den av säljaren givna leveranstidpunkten. Köparen är skyldig att ersätta säljaren för alla sådana skador och kostnader som uppkommit till följd av att köparen försummat sina skyldigheter. Priset på materialet anges i euro/lös-m3 eller i euro/1 m3 storsäck. Vidare debiteras frakt- och/eller avlastningskostnader beroende på de tillämpliga leveransvillkoren. Till fakturans slutliga belopp fogas mervärdesskatt enligt gällande skattesats. 

Säljaren kan kräva en säkerhet eller att en del av köpepriset betalas innan leveransen inleds. Om köparen försummar att betala en del av köpepriset, har säljaren rätt att avbryta även en påbörjad leverans tills dess att den del av köpepriset som förfallit till betalning har betalats och säkerhet för betalningen av det resterande köpepriset har ställts. Om betalningsdröjsmålet har pågått i mer än 30 dagar, har säljaren rätt att häva avtalet med omedelbar verkan. 

Vid dröjsmål av prestation är köparen skyldig att betala 15 % dröjsmålsränta. Säljaren förbehåller sig äganderätten till varan tills dess att fakturan har betalats i sin helhet. Under denna tid får varan inte installeras eller på annat sätt användas, och varan ska förvaras separat så att den inte blandas med köparens andra varor eller egendom. 

Köparen är skyldig att ersätta säljaren till fullo för de kostnader som uppkommer av avbrytande eller dröjsmål av den beställda varuleveransen. 

4.2 Mottagning och inspektion av leverans 

Vid leverans med DAP-villkor svarar köparen för att leveransadressen och vägbeskrivningen som lämnats i förväg är korrekta. Transporten utförs med kombinationsfordon som anordnas av säljaren, om inte annat avtalats. Köparen ansvarar för trafikdugligheten, bärförmågan och tillgängligheten av vägarna på byggplatsen samt de vägar som leder till byggplatsen. Säljaren har rätt att debitera köparen för alla tilläggskostnader som förorsakas av avvikelser i byggplatsens väg- och avlastningsförhållanden. Köparen ska utan dröjsmål ange platsen för lastens avlastning. Om lasten inte kan avlastas i sin helhet inom 1 timme från fordonets ankomst till byggplatsen på grund av en orsak på köparens sida, har säljaren rätt att debitera 42 euro (moms 0 %) för varje påbörjad halvtimme. Köparen ska vara representerad på mottagningsplatsen (DAP).

Vid leverans med EXW-villkor svarar köparen för vederbörlig transport av Foamit-skumglaskrossen, för vederbörligt väderskydd under transporten, för att förhindra att produkten faller under transporten och för vederbörlig lagring av produkten samt iakttar alla anvisningar som säljaren lämnar. Köparen transporterar produkterna enbart i ändamålsenliga transportfordon med tillräckliga skyddsanordningar, såsom stängbart tak eller stängbar kåpa, samt lagrar skumglaset i vederbörliga och ändamålsenliga utrymmen för att undvika att produkten blir blöt, försämras eller förstörs. Utan att begränsa den allmängiltiga karaktären av informationen ovan svarar köparen för att skumglaskrossen inte i något skede blir utsatt för eller blandas med andra organiska eller oorganiska material på ett sätt som orsakar risk för kontamination av skumglaskrossen.

En avhämtningstidpunkt enligt EXW-villkoren ska avtalas om vid beställningen.

Köparen ska undersöka delleveransen när den mottagits utan otillbörligt dröjsmål. Vid eventuella omedelbart upptäckbara fel ska reklamation göras skriftligen senast 3 dagar efter leverans, med risk för att köparen förlorar rätten att göra gällande fel i varan. Om felet i leveransen är upptäckbart först under installationsskedet ska reklamation göras senast sju (7) dagar efter installation eller från att felet har varit upptäckbart. Köparen förlorar sin reklamationsrätt om varan används innan säljaren har beretts skälig möjlighet att undersöka den påstått felaktiga leveransen. 

Köparen ansvarar för att varor avsedda för inomhusbruk förvaras på korrekt sätt så att den levererade varan skyddas mot fukt. En som återförsäljare fungerande köpare är dessutom skyldig att instruera slutkunden om korrekt förvaring av en vara avsedd för inomhusbruk. Säljaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig förvaring av den levererade varan. Köparen ansvarar även för att transportera, förvara och förpacka vara avsedd för inomhus- eller utomhusbruk på sådant sätt att varan inte blandas med främmande ämnen eller material. 

4.3 Användningssyfte och planering av skumglaskross 

Säljaren svarar inte för planering av byggprojekt, lämpligheten för objektet, montering eller skaffande av eventuella myndighetstillstånd. Säljaren ansvarar aldrig för användning av varan i experimentellt syfte. Säljarens ansvar omfattar endast leverans av varan till köparen. Köparen är skyldig att vid installation och användning av varorna följa de instruktioner som säljaren lämnar. 

5. Ändringar 

Säljaren har rätt att vid behov ändra dessa villkor. Säljaren meddelar köparen skriftligen om ändringarna minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. 

6. Tillämplig lag och tvistlösning 

På detta avtal tillämpas finsk lag. 

Eventuella tvister om beställningar och leveranser avgörs slutligen genom skiljeförfarande i enlighet med Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljenämnden ska bestå av en medlem. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingfors, Finland. Säljaren har dock rätt att, enligt egen prövning, driva en tvist mellan säljaren och köparen eller ett indrivningsärende av en säljarens fordran vid tingsrätten på köparens hemort. 


Försäljnings- och leveransvillkor från och med 1.6.2023. PDF-fil.
Villkoren uppdateras.

1. Tillämpningsområde

Dessa villkor tillämpas på alla köpeavtal och leveranser gällande Foamit-skumglaskross som Uusioaines Oy (hädanefter ”säljare”) utför med sina kunder (”köpare”), om inte säljaren och köparen skriftligen eller per e-post uttryckligen avtalat något annat.

2. Slutande av köpeavtal

2.1 Anbud och ordern

Säljarens anbud är 14 dagar i kraft, om inte annat meddelats i anbudet. Varans tekniska specifikationer som framgår ur anbudet är säljarens egendom och säljaren behåller all tillhörande ägande- och användningsrätt till dessa. Köparen får inte utan uttryckligt tillstånd från säljaren använda, kopiera eller överlåta vidare de tekniska specifikationerna. Ordern är giltig i (6) månader, försäljningspris samt leverans och försäljningsvillkor enligt orderbekräftelse, detta gäller så länge inget annat har avtalats.

2.2  Uppkomst av avtal

Ett för parterna bindande köpeavtal uppkommer då köparen godkänner säljarens anbud och säljaren förser köparen med en skriftlig orderbekräftelse. Avtalet anses då ha ingåtts enligt villkoren i säljarens orderbekräftelse. Köparen är skyldig att undersöka orderbekräftelsen och meddela säljaren om eventuella fel eller brister däri inom sju (7) dagar efter mottagandet av orderbekräftelsen, men i vilket fall som helst innan beställningen levereras till köparen.

Ett avtal anses även ha uppkommit när säljaren skriftligen har bekräftat beställningen, leveranstid och -sätt samt volym och tekniska specifikationer för varan, eller när säljaren har levererat varorna till köparen.

2.3. Månatliga prognoser för leveransvolymer 

Om parterna har kommit överens om att varorna levereras i omgångar, kan säljaren kräva en skriftlig prognos av köparen gällande distributionen av leveransvolymer under leveransperioden. Köparens skyldighet att förse säljaren med prognoser är närmare specificerad i säljarens anbud till köparen. 

I fall att köparen inte har lämnat den prognos som avses i denna punkt, ansvarar säljaren inte till någon del för eventuella dröjsmål i leveransen. 

3. Säljarens skyldigheter

3.1 Leveranstid och leveransvillkor

På leveranserna tillämpas, beroende på avtalet, Incoterms 2020- villkor EXW, FCA eller DAP. Det tillämpliga leveransvillkoret anges i den orderbekräftelse som tillhandahålls av säljaren. Leveranstiden är i huvudregel 1–3 vardagar från det att säljaren försett köparen med orderbekräftelsen. Leveranstiden för större leveranser definieras i säljarens anbud till köparen. Säljaren anger exakt leveranstid före leveransen. Den minsta delleveransen är 20 m3. Den maximala lasten för ett enskilt leveransparti bestäms enligt säljarens tillgängliga transportutrustning, upp till max 150 m3 (DAP). 

3.2 Riskens övergång 

Risken övergår till köparen i enlighet med de leveransvillkor som tillämpas på leveransen. 

3.3 Dröjsmål 

Om leveransen försenas på grund av en orsak på säljarens sida är säljaren skyldig att informera köparen om dröjsmålet och den nya leveranstiden. Om dröjsmålet orsakas av säljarens vållande, har köparen rätt till skadestånd på 0,5% per hel vecka av värdet på det försenade leveranspartiet, men ändå inte mer än 5% av värdet av det försenade leveranspartiet. Köparen har inte rätt till någon annan ersättning, om inte säljaren har förfarit uppsåtligt eller grovt  vårdslöst. Rätt till skadestånd till följd av dröjsmål finns inte heller, om köparen har försummat sin skyldighet avseende prognoser för leveransvolymer enligt punkt 2.3, säljaren inte har bekräftat prognosernas genomförbarhet eller om prognoserna överskrids. 

Säljaren ansvarar inte för dröjsmål som orsakas av force majeure. Som force majeure betraktas bland annat krig, uppror, export- eller importförbud, naturkatastrofer eller exceptionella väderförhållanden som avsevärt försvårar leverans, avbrott i allmän trafik eller energidistribution, brand eller stridsåtgärder eller annan orsak utanför säljarens kontroll. 

Ovanstående gäller även en situation där anskaffning av råvaror, tillbehör eller anordningar som behövs för tillverkningen av varorna försvåras eller försenas på grund av något av de ovan nämnda hindren utanför säljarens kontroll, och om inte säljaren utan oskälig tidsförlust och oskäliga kostnader kan uträtta dessa anskaffningar på annat håll. 

3.4 Fel i varan 

Säljaren ansvarar för att varan motsvarar de tekniska specifikationer som säljaren försett köparen med i samband med beställningen. Det allmänna produktinformationsbladet och säkerhetsdatabladet för Foamit-skumglasvaran finns på adressen https://foamit.fi/sv/foamit-skumglaskross/  Om leveransen avviker från överenskomna tekniska uppgifter, har säljaren primärt rätt att ersätta leveransen med en felfri vara. Den felaktiga varan förblir i säljarens ägo. Säljaren har rätt att före leverans av en ny delleverans eller annan reklamationsbehandling ta prover på den delleverans som påstås vara felaktig. Säljaren ansvarar inte för implicita och/eller indirekta skador som åsamkats köparen, såvida inte säljaren påvisas ha orsakat dem uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. Säljarens skadeståndsansvar är alltid begränsat till priset för delleveransen i fråga. För tydlighetens skull noteras det att på skada till följd av dröjsmål gäller vad som har angetts i punkt 3.3. 

3.5 Garanti 

Säljarens garanti är alltid begränsad till avlämnande av felfri vara för att ersätta en felaktig vara. 

4. Köparens skyldigheter

4.1 Betalning av köpepriset

De priser som anges i säljarens anbud är bundna till jordbyggnadskostnadsindexet (2015=100, totalindex). Säljaren har rätt, men ingen skyldighet, att granska anbudspriset och fastställa det slutliga priset på leveransdagen för varje bekräftad beställning eller del därav i enlighet med förändringen i indexet, varvid det slutliga priset fastställs genom att jämföra indextalet för totalindexet på dagen för inlämnande av anbudet med indextalet på orderleveransdatumet. [Säljaren informerar köparen om det slutliga index inspekterade priset vid leverans.] 

Köparen är skyldig att inom 14 dagar efter leverans betala det köpepris som överenskommits i orderbekräftelsen eller på annat sätt skriftligen, såvida inte annat överenskommits skriftligen. Vidare är köparen skyldig att på alla andra sätt medverka till säljarens leverans och prestation. Köparen är skyldig att ta emot de varor som ska levereras vid den av säljaren givna leveranstidpunkten. Köparen är skyldig att ersätta säljaren för alla sådana skador och kostnader som uppkommit till följd av att köparen försummat sina skyldigheter. Priset på materialet anges i euro/lös-m3 eller i euro/1 m3 storsäck. Vidare debiteras frakt- och/eller avlastningskostnader beroende på de tillämpliga leveransvillkoren. Till fakturans slutliga belopp fogas mervärdesskatt enligt gällande skattesats. 

Säljaren kan kräva en säkerhet eller att en del av köpepriset betalas innan leveransen inleds. Om köparen försummar att betala en del av köpepriset, har säljaren rätt att avbryta även en påbörjad leverans tills dess att den del av köpepriset som förfallit till betalning har betalats och säkerhet för betalningen av det resterande köpepriset har ställts. Om betalningsdröjsmålet har pågått i mer än 30 dagar, har säljaren rätt att häva avtalet med omedelbar verkan. 

Vid dröjsmål av prestation är köparen skyldig att betala 15 % dröjsmålsränta. Säljaren förbehåller sig äganderätten till varan tills dess att fakturan har betalats i sin helhet. Under denna tid får varan inte installeras eller på annat sätt användas, och varan ska förvaras separat så att den inte blandas med köparens andra varor eller egendom. 

Köparen är skyldig att ersätta säljaren till fullo för de kostnader som uppkommer av avbrytande eller dröjsmål av den beställda varuleveransen. 

4.2 Mottagning och inspektion av leverans 

Köparen ansvarar för att dess i förväg givna leveransadress och vägbeskrivning är korrekta. Transporten utförs med kombinationsfordon som anordnas av säljaren, om inte annat avtalats. Köparen ansvarar för trafikdugligheten, bärförmågan och tillgängligheten av vägarna på byggplatsen samt de vägar som leder till byggplatsen. Säljaren har rätt att debitera köparen för alla tilläggskostnader som förorsakas av avvikelser i byggplatsens väg- och avlastningsförhållanden. Köparen ska utan dröjsmål ange platsen för lastens avlastning. Om lasten inte kan avlastas i sin helhet inom 1 timme från fordonets ankomst till byggplatsen på grund av en orsak på köparens sida, har säljaren rätt att debitera 42 euro (moms 0 %) för varje påbörjad halvtimme. Köparen ska vara representerad på mottagningsplatsen (DAP). 

En avhämtningstidpunkt enligt EXW-villkoren ska avtalas om vid beställningen. Föraren ska täcka över lasten på ett lämpligt sätt för att förhindra att lasten faller. 

Köparen ska undersöka delleveransen när den mottagits utan otillbörligt dröjsmål. Vid eventuella omedelbart upptäckbara fel ska reklamation göras skriftligen senast 3 dagar efter leverans, med risk för att köparen förlorar rätten att göra gällande fel i varan. Om felet i leveransen är upptäckbart först under installationsskedet ska reklamation göras senast sju (7) dagar efter installation eller från att felet har varit upptäckbart. Köparen förlorar sin reklamationsrätt om varan används innan säljaren har beretts skälig möjlighet att undersöka den påstått felaktiga leveransen. 

Köparen ansvarar för att varor avsedda för inomhusbruk förvaras på korrekt sätt så att den levererade varan skyddas mot fukt. En som återförsäljare fungerande köpare är dessutom skyldig att instruera slutkunden om korrekt förvaring av en vara avsedd för inomhusbruk. Säljaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig förvaring av den levererade varan. Köparen ansvarar även för att transportera, förvara och förpacka vara avsedd för inomhus- eller utomhusbruk på sådant sätt att varan inte blandas med främmande ämnen eller material. 

4.3 Användningssyfte och planering av skumglaskross 

Säljaren ansvarar inte för planering av byggprojekt eller inhämtande av eventuella myndighetslov. Säljaren ansvarar aldrig för användning av varan i experimentellt syfte. Säljarens ansvar omfattar endast leverans av varan till köparen. Köparen är skyldig att vid installation och användning av varorna följa de instruktioner som säljaren lämnar. 

5. Ändringar 

Säljaren har rätt att vid behov ändra dessa villkor. Säljaren meddelar köparen skriftligen om ändringarna minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. 

6. Tillämplig lag och tvistlösning 

På detta avtal tillämpas finsk lag. 

Eventuella tvister om beställningar och leveranser avgörs slutligen genom skiljeförfarande i enlighet med Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljenämnden ska bestå av en medlem. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingfors, Finland. Språket för skiljeförfarandet ska vara finska. Säljaren har dock rätt att, enligt egen prövning, driva en tvist mellan säljaren och köparen eller ett indrivningsärende av en säljarens fordran vid tingsrätten på köparens hemort. 

Kontakt