Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum: 19.2.2014 Versionsnummer: 2 Revision: 19.2.2014

NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktbeteckning

Handelsnamn Foamit skumglas

Artikelnummer –

Ämnets/preparatets användningsområde

Lättfyllnadsmaterial, värmeisolering, tjälskydd, fyllning i golv- och våningsbjälklag, byggnation av tak, byggnation av gårdar, jordförbättringsmedel, sandningskross

Tillverkare/leverantör

Uusioaines Oy

PB 120

FIN-30101 Forssa

Tfn +358-(0)3-42 43 100

e-post: uusioaines@uusioaines.com

FAROIDENTIFIERING

Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är inte en produkt som ska klassificeras som farlig enligt EU-lagstiftningen.

Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller direktiv 1999/45/EG

Inte nödvändig

Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Krävs inte

Varningsskyltar Krävs inte

Signalord Krävs inte

Farofraser Krävs inte

Ytterligare uppgifter Krävs inte

Andra faror

Vid hantering av torrt kross kan det förekomma damm i luften, som man ska undvika

att andas in. Mängden damm och dess kornstorlek varierar enligt produkt.

Resultat av PBT-och vPvB-bedömning

Produkten är enligt REACH en vara som inte omfattas av PBT-och vPvB-kriterier.

PBT: Inte tillämpligt.

vPvB: Inte tillämpligt

SAMMANSÄTTNING OCH INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Ingredienser som orsakar fara

CAS-nummer eller annan kod –

Ingrediensernas namn Skumglas

ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Särskilda instruktioner –

Inandning Frisk luft, vila.

Hudkontakt Tvätta eller skölj med vatten

Ögonkontakt

Skölj rikligt med rinnande vatten i flera minuter (ta ur kontaktlinser om möjligt). Vid kvardröjande irritation efter sköljningen, uppsök läkare.

Vid förtäring –

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs –

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel Produkten är inte brännbar. Miljöhänsyn beaktas vid val av släckmedel.

Särskild skyddsutrustning för brand Inga särskilda åtgärder krävs.

ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Instruktioner om förebyggande av personskador Inga särskilda instruktioner

Instruktioner om förebyggande av miljöskador Förhindra utsläpp i avlopp.

Rengöringsinstruktion Ta tillvara mekaniskt.

Övriga instruktioner –

HANTERING OCH LAGRING

Hantering

Instruktioner för säker hantering

Undvik dammbildning. Andningsskydd med partikelfilter ska användas om damm uppstår under arbetet

Instruktioner för brand- och explosionsskydd

Inga särskilda åtgärder krävs.

Lagring

Krav på lagerlokaler och behållare Inga särskilda krav.

Anvisningar för samlagring Krävs inte.

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Ytterligare anvisningar för teknisk utrustning Ingen annan information, se avsnitt 7.

Hygieniska gränsvärden för exponering

Oorganiskt damm, HTP (8h) = 10 mg/m3

Förebyggande av exponering

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd

Andningsskydd med partikelfilter (P2) ska användas om damm uppstår under arbetet.

Handskydd Användning av arbetshandskar rekommenderas.

Ögonskydd Skyddsglasögon rekommenderas om arbetet dammar.

Hudskydd Arbetskläder

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Allmän information

Tillstånd Fast

Färg Grå

Lukt Luktlös

Förändring av tillståndet

Smältpunkt/smältpunktsintervall Ej fastställt.

Kokpunkt/kokpunktsintervall Ej fastställt.

Flampunkt: Ej fastställd.

Brännbarhet (fasta ämnen, gaser) Produkten är inte brännbar.

Explosionsegenskaper Produkten är inte explosiv.

Ångtryck Ej tillgängligt.

Skrymdensitet som torr 125-250 kg/m³, beroende på sort

Löslighet i vatten Olösligt.

Viskositet

Dynamisk Ej tillgänglig

Kinematisk Ej tillgänglig

Koncentration av lösningsmedel

Organiska lösningsmedel

EU-VOC 0,00 %

Torrhalt 100,0 %

STABILITET OCH REAKTIVITET

Termisk nedbrytbarhet / förhållanden som bör undvikas Ingen nedbrytning vid kontrollerad användning.

Material att undvika

Farliga reaktioner Inga kända farliga reaktioner.

Farliga sönderdelningsprodukter Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet

Irriterande och frätande effekter

på hud Orsakar mekanisk irritation på hud

Ögonirritation Orsakar ögonirritation.

Sensibilisering Inga kända sensibiliserande effekter.

Annan information som rör hälsoeffekter Irriterar de övre luftvägarna.

EKOLOGISK INFORMATION

Toxicitet

Akvatisk toxicitet

Inte skadligt för vattenlevande organismer

Persistens och nedbrytbarhet

Skumglas är inte biologiskt nedbrytbart. Skumglas är ett oorganiskt ämne.

Bioackumuleringsförmåga

Berikas inte i organismer

AVFALLSHANTERING

Metoder för avfallshantering

Rekommendation

Små partier kan hanteras som vanligt blandavfall. Större partier kan återvinnas och återanvändas

Europeiska avfallskatalogen

Eventuell avfallskod. Den faktiska avfallskoden bestäms på basis av processen där avfall uppstår.

10 12 08 avfall av keramik, tegel, kakel och byggprodukter (efter termisk behandling)

Förpackningar

Rekommendation Rengjorda förpackningar kan levereras till återvinning.

Rekommenderad rengöring Skaka säckarna grundligt tomma.

TRANSPORTINFORMATION

UN-nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA Krävs inte

Officiell transportbenämning

ADR, ADN, IMDG, IATA Krävs inte

Faroklass för transport

ADR, ADN, IMDG, IATA klass Krävs inte

Förpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA Krävs inte

Miljöfaror: Inte tillämpligt.

Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren Inte tillämpligt.

Bulktransport i enlighet med bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Inte tillämpligt.

Mer information: Inte klassad som farligt gods enligt definitionen ovan.

GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Ingen signifikant ytterligare information finns tillgänglig.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts. Eftersom produkten inte är ett ämne enligt REACH, utan en vara, krävs ingen kemikaliesäkerhetsbedömning.

ANNAN INFORMATION

Uppgifterna på säkerhetsdatabladet är baserade på den kunskap som nu finns. Säkerhetsdatabladet är inte

någon garanti på produktens egenskaper och skapar inte ett juridiskt bindande avtalsförhållande.

Utgivare av säkerhetsdatabladet

Uusioaines Oy

PB 120

FIN-30100 Forssa

Kontaktuppgifter

Tfn +358-(0)3-4243 100

Förkortningar och akronymer

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Datakällor som används Aktuell kemikalielagstiftning. Arbetshygieniska mätningar.

Tillägg, borttagningar och ändringar

Uppdaterats i enlighet med förordning 453/2010/EU.

Kontakt