Vanliga frågor

Råvaran till Foamit®-skumglas är returglas, från vilket metall och andra föroreningar har avlägsnats i en industriell process. Glassplittret mals till ett pulver på mindre än 0,1 mm, som blandas med ett skummedel. Det färdiga skumglaset innehåller ca 8 volymprocent glas och 92 volymprocent luft. Skumglas är ett obrännbart keramiskt material.

Skumglas tillverkas i Finland av industriellt renat returglas vid Uusioaines Oy:s produktionsanläggning i Forssa. Glassplittret mals till ett pulver på mindre än 0,1 mm, som blandas med ett skummedel. Glaspulvret bres ut på ett transportband, som långsamt passerar genom en ugn. I ugnen värms glaset upp till ca 900 grader, och sväller då till nästan femfaldig volym. Det färdiga skumglaset innehåller ca 8 volymprocent glas och 92 volymprocent luft.

Då de kyls, splittras skivorna av skumglas till bitar, dvs. skumglas, som sedan krossas och sållas för olika användningsändamål.

Skumglas har med god framgång använts i över 25 år inom infrastruktur- och husbyggnad i Europa. De första skumglasfabrikerna grundades i Schweiz och Tyskland på 1980-talet. Av de nordiska länderna har man i Norge använt mest skumglas vid infrastrukturbyggande, och där har man haft produktion sedan 1990-talet.

Foamit-skumglas är ett isolerings- och lättfyllnadsmaterial, som kan användas i flera olika strukturer.

Inom husbygge används Foamit-granulat som lättfyllnad och värmeisolering. Skumglas kan användas i grunder och i fyllningar inne i byggnaden, t.ex. i tak- och mellanbjälklag. Det lämpar sig för tak-och gårdskonstruktioner, tjälskydd och motfyllningar.

Inom markstrukturer används Foamit som lättfyllnadsmaterial (t. ex. gator, vägar, brovallar, idrottsplatser, rörledningar, motfyllning av stödmurar, gårdskonstruktioner), där det minskar belastningen på marken och andra strukturer i miljön. Skumglas fungerar också som tjälisolering.

 

Skumglas har många fördelar som byggnadsmaterial: det är lätt, lätt att lägga ut och har stor bärighet. Dessa produktfunktioner gynnar både infrastruktur- och husbyggare, eftersom de påskyndar och underlättar arbetet.

Foamit är ett av de lättaste lättfyllnads- och isoleringsmaterialen på marknaden. Skumglassets vikt är ungefär en femtedel av stenkrossets vikt. Transporten av materialet är kostnadseffektivt.

Foamit-krosset kan enkelt installeras på grund av de brutna ytorna och den höga friktionen. Granulatet sprids inte vid hantering och behöver inte läggas i påsar.

Arbetet kan direkt fortsättas på den bärande ytan, man kan genast gå på materialet, och strukturen kan enkelt komprimeras. Man kan göra tjockare strukturella skikt av Foamit, så behovet av bärande mellanskikt minskar.

Skumglas har god värmeisoleringsförmåga och vattenöverföringskapacitet. Det är ett icke-brännbart material som inte ger upphov till korrosion. Skumglas innehåller inga organiska beståndsdelar. Dessa egenskaper ger betydande fördelar i synnerhet på husbyggen.

Foamit är ett återvinnbart material tillverkat av returglas, som kan användas på nytt och på nytt.

Vid sedvanligt bruk avger krosset inte skadliga ämnen varken genom avdunstning eller urlakning. Foamit-skumglaset är svagt alkaliskt (pH ca 10).

Skumglas är inte brännbart. Materialet innehåller inga korrosionsfrämjande komponenter, d.v.s. metalldelar som återstår i fyllningen behöver inte skyddas separat.

Vid hantering av torrt kross kan det förekomma damm i luften, som man ska undvika att andas in. Mängden damm och dess kornstorlek varierar enligt produkt. Andningsskydd med partikelfilter (P2), arbetshandskar, skyddsglasögon och arbetskläder ska användas om damm uppstår under arbetet.

Ytterligare information om säkerheten vid användning och hantering av produkten har publicerats i säkerhetsdatabladet.

Foamit är ett återvinnbart material tillverkat av returglas, som kan användas på nytt och på nytt.

Kontakt